Home Privacy statement

Privacy statement

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en de gebruikers van onze diensten en zullen informatie over jou altijd op een veilige manier verwerken en gebruiken. Deze verklaring laat zien hoe wij dit precies doen en voor welke doeleinden we bepaalde persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen op onze website en voor onze dienstverlening.

Artikel 1. Informatie die wij verzamelen op onze website

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop nog beter kunnen afstemmen. Hiervoor maken we gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe jij als gebruiker de site gebruikt. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen.

De volgende cookies worden door onze website gebruikt:

Google Analytics
Om onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves bij te houden gebruiken we Google Analytics. Aan de hand van deze informatie kunnen we delen van de website zo aanpassen dat deze beter voldoet aan het gedrag van jou als bezoeker. We hebben de instellingen zodanig aangepast dat de gegevens veilig worden verwerkt:

 • We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • We hebben de optie ‘gegevens delen’ uitgezet..
 
Bol.com / Adsense
Bovenstaande partijen stellen ons in de gelegenheid om promotie te maken voor hun artikelen en/of relaties. Zodra je op een van hun advertenties klikt, word je doorgestuurd naar hun website. Hiermee verlaat je de website van Suikerengistvrij en ga je akkoord met de privacyveklaringen van eerdergenoemde sites. Indien je besluit om een aankoop te doen via de eerdergenoemde promoties dan zou Suikerengistvrij daar mogelijk een kleine vergoeding voor kunnen krijgen.
 
Weigeren cookies
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Uiteraard is het mogelijk om jouw browser opnieuw in te stellen en daarmee alle cookies te weigeren. Ook kunnen specifieke situaties worden aangegeven wanneer een cookie wel of niet moet worden geaccepteerd. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Artikel 2. Van wie verzamelen we persoonsgegevens?

1. Bezoekers van de website van Suikerengistvrij.
2. Bezoekers van de website van Suikerengistvrij die aankopen doen binnen de site.
3. Deelnemers aan bijeenkomsten van Suikerengistvrij.
4. Sollicitanten.
5. Alle overige personen die met Suikerengistvrij contact opnemen of van wie Suikerengistvrij met nadrukkelijke toestemming persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers. 

Artikel 3. Hoe wij persoonsgegevens verwerken
Jouw persoonsgegevens moeten met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en verwerkt worden. Suikerengistvrij zal er alles aan doen om dit te realiseren. Daarom worden je gegevens uitsluitend over beveiligde verbindingen verwerkt.

 • Gegevens ingevuld via onze website worden beveiligd door middel van een SSL verbinding.
 • E-mails worden met een beveiligde verbinding opgehaald en verzonden. Er word uitsluitend gebruik gemaakt van Microsoft Exchange servers.

Diensten
Voor het uitvoeren van onze dienstverlening gebruiken wij gegevens om:

 • zorg te dragen voor de levering van onze diensten en producten.

Marketingactiviteiten
Voor het uitvoeren van onze marketingactiviteiten gebruiken wij gegevens om:

 • informatie toe te sturen over onze activiteiten (zoals nieuwsbrieven);
 • onderzoek te doen naar verbeteringen in onze dienstverlening en producten;
 • klanten om hun mening te vragen over de kwaliteit van de diensten en service die wij leveren;
 • gewenste informatie snel via onze website aan te bieden.

Boekhoudkundige en administratieve activiteiten
Voor boekhoudkundige en administratieve doeleinden gebruiken wij gegevens om:

 • klanten te registreren in ons klantensysteem;
 • geplaatste orders te verwerken;
 • klanten op de hoogte te houden van de status van hun orders;
 • geleverde diensten en producten te factureren.

Verder gebruiken wij gegevens om aan toepasselijke wet- en regelgeving te voldoen.

Informatie van derden
Derden kunnen ons, via online en offline bronnen, informatie over onze klanten verstrekken. Wij kunnen dergelijke informatie combineren met de informatie die wij al over onze klanten hebben om hen een betere dienstverlening te bieden, hun interesse in onze producten te bepalen of de kwaliteit van ons aanbod te verbeteren.

Artikel 4. Vrijgeven van persoonsgegevens

Wij dragen gegevens van klanten of relaties niet over. Dat betekent dat wij geen gegevens verkopen, leasen, verhuren of weggeven. De verwerking van gegevens wordt alleen uitgevoerd voor de doeleinden die worden beschreven in deze verklaring. Als wij gegevens vrijgeven, hebben wij diegene met wie wij deze gegevens delen, nodig om te voldoen aan adequate privacy- en vertrouwelijkheidsvereisten en beveiligingsnormen.

Artikel 5. Wettelijke eisen

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn dat wij persoonlijke gegevens openbaar maken aan overheidsfunctionarissen of anderszins zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Er worden geen persoonlijke gegevens bekendgemaakt aan een wetshandhavingsinstantie of overheidsinstantie, behalve in reactie op:

 • een dagvaarding, bevel of ander proces dat is uitgevaardigd door een bevoegde rechtbank;
 • een juridisch proces dat hetzelfde gevolg heeft als een door de rechtbank uitgegeven verzoek om informatie, in die zin dat als Suikerengistvrij zou weigeren dergelijke informatie te verstrekken, dit in strijd zou zijn met lokale wetgeving, en dat leidinggevenden of medewerkers van Suikerengistvrij zouden worden onderworpen aan aansprakelijkheid voor het niet naleven van een dergelijke juridische procedure;
 • indien een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor Suikerengistvrij om haar wettelijke rechten af te dwingen op grond van de wetten van het rechtsgebied waaruit die informatie is verzameld;
 • een verzoek om informatie met het doel om fraude te identificeren en/of te voorkomen;
 • of wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om een ernstige en onmiddellijke dreiging van lichamelijk letsel van de betrokkene te voorkomen of te verminderen.
 

Artikel 6. Beheer van data

Wij bewaren gegevens zolang je onze klant of relatie bent. De bewaartermijn kan in overleg worden verlengd. Indien nodig bewaren en gebruiken wij uw gegevens ook om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven. Wij slaan gegevens op zolang dit nodig is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen.

Artikel 7. Toegang tot, bijwerken of corrigeren van gegevens

Een verzoek tot inzage van persoonsgegevens kan onderbouwd worden ingediend bij Suikerengistvrij en zal alleen in behandeling worden genomen indien dit geen negatieve gevolgen heeft voor de levenssfeer van de betrokken persoon. De betrokken persoon kan een verzoek doen om onjuiste informatie aan te passen of te verwijderen. Wij zullen binnen 30 dagen na ontvangst jouw verzoek behandelen. Indien er meer tijd nodig is om jouw verzoek te behandelen, stellen wij je tijdig hiervan op de hoogte.

Artikel 8. Klachten

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw gegevens dan kunt je contact met ons opnemen. Mochten wij gezamenlijk niet tot een oplossing komen, dan bestaat er ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 9. Neem contact met ons op

Heb je privacy gerelateerde vragen of opmerkingen, dan kun je contact opnemen via info@suikerengistvrij.nl. Ook voor het melden van een datalek binnen onze dienstverlening kun je gebruik maken van deze contactgegevens.

Artikel 10. Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te herzien of aan te passen. Als de wijzigingen leiden tot een ander doel voor het gebruik van bezoekers- danwel klantgegevens die niet overeenstemt met deze privacyverklaring en indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij onze klanten en bezoekers op de hoogte stellen en de daarvoor geldende wettelijke mogelijkheden met hen bespreken.

Laatste update: versie 1.1 18 februari 2021